نظامنامه برق و انرژی

مقدمه 

 
محدوديت منابع فسيلي، افزايش جمعيت و تقاضاي انرژي، آثار زيان بار زيست محيطي ناشي از مصرف سوخت­هاي فسيلي و محدوديت منابع مالي جهت توسعه ظرفيت­هاي توليد از مهمترين محرك­هاي بهينه­سازي برق و انرژي مي­باشند. به همين دليل تصميم­گيري در اتخاذ سياست­ها، برنامه­ها و رويكردهاي اساسي و مناسب جهت تحقق اين امر اجتناب ناپذير است.
بهينه­سازي عرضه و تقاضاي برق و انرژي مجموعه­اي از سياست­ها، برنامه­ها و اقداماتي است كه ضمن حفظ و ارتقاي رفاه اجتماعي و توليد ملي منجر به بهبود بهره­وري عرضه و مصرف برق و انرژي و حفظ و صيانت از محيط زيست خواهد شد.
اين نظام نامه، ميثاق و چارچوبي بین واحدهاي ذي­ربط وزارت نيرو برای انجام فعالیت­های هماهنگ و همسو از طريق تعيين وظايف و مسووليت­ها بین واحدهای مختلف دست اندرکار برای پیشبرد سازمان یافته و بهتر موضوع بهینه سازی عرضه و تقاضاي برق و انرژي می­باشد. برهمين اساس پس از ابلاغ اين سند كليه فعاليت­هاي مرتبط با بهينه­سازي عرضه و تقاضاي برق و انرژي و به کار گیری انرژی های تجدید پذیر در چارچوب اين نظام نامه انجام خواهد شد.  

اهداف
1ـ1 تعیین و تبیین حدود مسوولیت­ها و وظایف واحدهای مرتبط مجموعه وزارت نیرو جهت عرضه و مصرف و بهینة برق و انرژي و به کار گیری انرژی های تجدید پذیر
2ـ1 انجام فعالیت­ها و اقدامات بهبود کارایی عرضه و  مصرف برق و انرژی در صنعت آب و برق در  درون يك ساختار نظام يافته
3ـ1 صيانت از سرمايه­هاي ملي و حفظ محيط زيست به منظور کاهش آثار زیان بار ناشی از مصرف غیر منطقی برق و انرژی
4ـ1 فزايش بهره­وري توليد و عرضه برق و انرژي
1ـ2 حوزه ستادي وزارت نيرو
2ـ2  شركت­هاي مادر تخصصي و زيرمجموعه آن­ها
3ـ2  مراكز آموزشي و پژوهشي وزارت نيرو
1ـ3ـ مسووليت اجراي اين نظام نامه به عهده معاونت امور برق و انرژي است.
2ـ3ـ مسووليت پیگیری مصوبات شورای این نظام نامه در حوزه ستادي وزارت نيرو را دفتر بهبود بهره­وري و اقتصاد برق و انرژي عهده­دار مي­باشد.
3ـ3ـ  مسوولیت اجرای مصوبات شورای این نظام نامه در شركت­ها به عهده مديرعامل و در مراكز آموزشي به عهده رييس مركز مي­باشد.
4-3- اجرای مصوبات شورای این نظام نامه در حوزه ستادی بر عهده معاونت پشتیبانی حقوقی و امور مجلس می باشد.
4ـ  اصول و ساختار

1ـ4 اركان و وظايف

شورا و كميته ها اركان نظام را تشكيل مي­دهند. شورا مجموعه­اي از تصميم­گيران در زمينة سياست­گذاري­ها و برنامه­ريزي­هاي بهينه­سازي عرضه و تقاضاي برق و انرژي و بکارگیری انرژی های تجدید پذیر است كه در رأس نظام نامه قرار دارد و كميته، مجموعه­اي از افراد صاحب نظر جهت بررسي و كارشناسي موضوعات مرتبط و تصميم­سازي براي ارايه به شورا مي­باشد. براين اساس كميته­ها بازوي مشورتي و كارشناسي شورا مي­باشد.
ارکان این نظامنامه به قرار زیر است:
1ـ1ـ4ـ شورای بهینه سازی عرضه و تقاضاي برق و انرژی
2ـ1ـ4ـ دبيرخانه شورا
3ـ1ـ4ـ كميته بهينه­سازي تقاضای برق و انرژی در بخش ساختمان 
4ـ1ـ4ـ کمیته بهينه­سازي تقاضای برق و انرژی در بخش­هاي صنعت، حمل ونقل و كشاورزي   
5ـ1ـ4ـ كميته كاهش تلفات و بهبود بازده عرضه برق و انرژي
6ـ1ـ4ـ کمیته آموزش و آگاه سازی عمومی بهينه­سازي عرضه و تقاضاي برق و انرژی
7-1-4- کمیته انرژی های تجدید پذیر