درباره ما


    وظایف دفتر بهبود بهره وری و اقتصاد برق و انرژی

  ماموریت
 
 
تضمین امنیت انرژی از طریق بهبود بهره وری انرژی در جانب عرضه و تقاضا
پیشگیری از تخریب محیط زیست محلی، منطقه ای و جهانی بکمک کاربرد منطقی انرژی
تضمین نیل به توسعه پایدار
تنظیم رفتار هدفمند عرضه کنندگان بکمک ابزار تعرفه
 

اهم وظایف 
تدوین، پیگیری تصویب و نظارت بر اجرای برنامه های کلان مدیریت مصرف و مقررات، سیاستها و خط مشی های لازم برای بهینه سازی عرضه و مصرف برق
پیگیری برای تدوین و تصویب الگوی مصرف برق در بخشهای مختلف و پیش بینی ساز و کارهای مناسب برای تشویق رعایت الگوی مصوب
بررسی و پیشنهاد تعرفه های برق برای تصویب توسط مراجع ذیربط
نظارت بر واحدهای اجرائی صنعت برق برای حصول اطمینان از وجود برنامه های بهبود بهره وری در زمینه های مختلف فنی، مالی، اقتصادی و ... 
ارزیابی اجرای برنامه های بهبـود بهره وری صنعت بـرق از نظر کفایت و اثـربخشی و پیش بینی سازوکارهای قانونی لازم برای حمایت از این برنامه ها