تعاریف

 
تعاریف بهره وری برق
 
بهره وری انرژی
تقسیم ارزش افزوده ( یا مقدار برق تولیدی) بر مقدار یا ارزش انرژی مصرف شده در بخش برق

بهره وری سرمایه
تقسیم ارزش افزوده (یا مقدار تولید برق) بر ارزش انباشت سرمایه ثابت

بهره وری کل
تقسیم ارزش ستانده یا مقدار برق تولید شده بر ارزش کل داده ها به دست می آید

بهره وری کل عوامل
تقسیم ارزش افزوده (یا مقدار تولید برق) بر مجموع هزینه استهلاک و جبران خدمات کارکنان

بهره وری مواد
تقسیم ارزش افزوده (یا مقدار تولید برق) بر ارزش مواد اولیه مصرف شده

بهره وری نیروی کار
تقسیم ارزش افزوده(یا مقدار تولید برق) بر تعداد کارکنان بخش برق

راندمان حرارت
نسبت راندمان واقعی به راندمان طراحی را شاخص راندمان حرارتی می نامند

رقابت پذیری نیروی کار
شاخص رقابت پذیری کار از تقسیم ارزش افزوده ( یا مقدار تولید برق) به جبران خدمات کارکنان بدست می آید

زمان مشترک خاموشی
این شاخص طبق تعریف برابر عکس نسبت متوسط انرژی توزیع نشده به ازای هر مشترک به متوسط مصرف انرژی مشترکین می باشد.

شاخص های اختصاصی بهره وری
زمان مشترک خاموشی، هزینه عملیات به ازای یک مشترک ، هزینه بهره برداری به ازای هر مشترک و راندمان حرارت

هزینه بهره برداری به ازای هر مشترک
نسبت تعداد مشترکین به هزینه بهره برداری
 
هزینه عملیات به ازای یک مشترک
نسبت تعداد مشترکین به هزینه عملیات و اتفاقات