تعرفه اقتصاد برق و انرژی


  اهداف گروه تعرفه اقتصاد برق و انرژی

 پيشنهاد تعرفه­هاي برق و شرايط عمومي آنها براي تصويب در مراجع ذيصلاح و نظارت بر حسن اجراي آن
 ارزيابي درآمد حاصل از فروش برق و پايش مستمر تراز منابع و مصارف مالي صنعت برق در سطوح مختلف و ارائه گزارش تحليلي آن به مراجع ذيصلاح
ارزيابي عملكرد اقتصادي صنعت برق و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي به مراجع تصميم­گيري  
حصول اطمينان از وجود رويه واحد در محاسبه بهاي برق در سطح كشور
 بررسي تأثير تعرفه­هاي برق بر رفتار مشتركين، فعاليت­هاي اقتصادي و اجتماعي و پيشنهاد اصلاح سياستهاي تعرفه­اي
 استفاده از ابزار تعرفه براي هدايت مصرف كنندگان به صرفه­جويي انرژي، پيك سايي (بهبود منحني بار) و جايگزيني بهينه بين حاملي
بررسي و پيشنهاد پرداخت هدفمند يارانه­هاي برق با اولويت: 
  • كمك به مصرف كنندگان پايين­تر از سطح الگوي مصوب
  • كمك به مشتركين مولد اقتصادي
  • كنترل شاخص­هاي اقتصاد كلان همچون تورم
  • رعايت محدوديت­ها و ضروريت هاي اقليمي و منطقه­اي 
 ارتقاء نظام طراحي تعرفه­هاي برق براساس روش­هاي نوين و علمي با هدف بهبود بهره­وري
 حساسيت سنجي تأثير عوامل اقتصادي بر هزينه تمام شده برق در كشور و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي به مراجع تصميم­گير
 پيشنهاد ضوابط ، مقررات، بخشنامه­ها و دستورالعمل­هاي پذيرش مشترك، برقراري انشعاب، نيرورساني، چگونگي دريافت هزينه­هاي نيرورساني و فروش انرژي براي تصويب و ابلاغ توسط مراجع ذيربط و نظارت بر حسن اجراي آن