بهینه سازی عرضه برق


  اهداف گروه بهینه سازی عرضه برق و انرژی
 
شناسایی عوامل اتلاف انرژی در صنعت برق و صنایع مرتبط و پتانسیل های پیشگیری و بازیافت آنها و اطلاع رسانی برای ترویج و تکثیر آنها
مطالعه راهکارهای نوین و تجارب بین المللی در کاهش تلفات و بازیافت انرژی و امکان سنجی اجرای آنها در کشور و اقدام در رفع موانع اجرایی
شناسایی، ایجاد و ساماندهی نهادهای تخصصی بهینه سازی در جانب عرضه
هماهنگی و پیگیری اجرای پروژه های نمونه بهینه سازی انرژی در جانب عرضه
رفع موانع اجرای گسترده راهکارهای بهینه سازی جانب عرضه با تأکید بر استفاده از مکانیسم بازار
تدوين و تصويب الگوي تبدیل انرژی در بخش عرضه و نظارت بر اجرای آن
تدوین ترکیب بهینه تامین مصارف انرژی نهایی و سهم هریک از فن آوری های بخش عرضه و پیگیری تصویب آن در مراجع ذیصلاح
پیشنهاد سیاست ها، برنامه ها، قوانین، مقررات، آئین نامه ها و دستوالعمل های مرتبط با بهینه سازی عرضه انرژی، پیگیری تصویب و نظارت بر اجرای مصوبات 
نظارت بر اجرای راهکارهای کاهش تلفات و بازیافت انرژی در شرکتهای دولتی و غیردولتی با هماهنگی نهادها و دستگاه های ذیربط 
هماهنگی حمایت فنی از شرکت های خدمات انرژی برای اجرای راهکارهای کاهش تلفات و بازیافت انرژی در جانب عرضه
تدوین و پیگیری سیاست های انگیزشی در شرکت های زیر مجموعه به منظور بهینه سازی انرژی
اصلاح سیستم ارتباطات درونی و بیرونی شرکت ها و نهادهای زیر مجموعه 
برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور توسعه فن آوری های بهینه سازی جانب عرضه
برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور کاهش مخاطرات زیست محیطی ناشی از تولید، انتقال و توزیع برق