بهینه سازی تقاضای برق


  

اهداف گروه بهینه سازی تقاضای برق و انرژی


شناسايي عوامل و علل اتلاف انرژي در بخش­هاي صنعت، ساختمان و حمل و نقل برقي و پتانسيل­هاي بهبود بازده در آنها
پيشنهاد، پيگيري تصويب، و نظارت بر اجراي: استراتژيها، سياستها، برنامه­ها، قوانين، مقررات و خط مشي­هاي مديريت مصرف در بخش­هاي صنعت، ساختمان و حمل و نقل برقي و پيگيري اصلاح موارد نارسا و ناكارآمد
پيشنهاد و پيگيري تصويب الگوي مصرف برق (و انرژي) در بخشهاي صنعت، ساختمان و حمل و نقل برقي و پيش­بيني ساز و كارهاي مناسب براي رعايت الگوي مصوب از جمله با استفاده از ابزار تعرفه و با هماهنگي گروه تعرفه
شناسايي و ساماندهي نهادهاي تخصصي بهينه­سازي در جانب تقاضا
پيگيري اجراي پروژه­هاي نمونه و ترويجي در كشور
 رفع موانع اجراي گسترده راهكارهاي بهينه­سازي جانب تقاضا با تأكيد بر استفاده از مكانيسم بازار
 سياست­گذاري براي حمايت فني از شركتهاي خدمات انرژي (ESCOs)
 ارتباط با سازمانها و مراكز ملي و بين­المللي ذيربط ، به منظور استفاده از تجربيات و دانش آنها، براي پيشبرد و انجام رسالتهاي بهينه­سازي جانب تقاضاي انرژي
 هماهنگي و همكاري با ساير واحدهاي ذيربط براي آگاه­سازي عمومي و آموزش­هاي تخصصي در زمينه مديريت مصرف

 
 

اقدامات انجام شده گروه تقاضای برق و انرژی


 

 اصلاح الگوی مصرف برق و انرژی در صنایع