بهبود بهره وری در برق و انرژی


  اهداف گروه هماهنگی و نظارت در بهبود اقتصاد برق و انرژی
 
بررسی، پیشنهاد و پیگیری تصویب شاخص های بهره وری در زمینه های فنی و اقتصادی در مراجع قانونی و ابلاغ آنها به واحدها و مجموعه های صنعت برق
جمع آوری اطلاعات در سطح صنعت برق به منظور ارائه گزارش های دوره ای از رعایت شاخص های بهره وری به مراجع قانونی
ایجاد هماهنگی و درک واحد در زمینه مفهوم بهره وری بین واحدهای اجرائی صنعت برق
شناسایی و ساماندهی نهادهای تخصصی بهره وری در صنعت برق
ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات با نهادهای ملی و بین المللی مرتبط با بهره وری در صنعت برق
ارتقاء مؤثر سیستمهای کیفیت و بهره وری کاربردی از طریق تبادل اطلاعات و ایجاد زنجیره ارزش
ترویج استفاده از سیستم های مدیریتی نوین در جهت ارتقاء بهره وری در صنعت برق
انجام اقدامات ستادی به منظور توسعه تحقیقات و فناوری برای بهبود بهره وری
ارزیابی شرکتها از حیث اجرای برنامه های بهره وری و معرفی شرکتهای برتر جهت تشویق به شیوه مناسب
تدوین قوانین و مقررات تشویقی و تنبیهی در زمینه بهره وری در صنعت برق و پیگیری تصویب و اجرای آنها
بررسی تطبیقی با سایر کشورها در زمینه استفاده از ظرفیت های موجود به منظور ارائه راهکارهای اجرایی برای استفاده از ظرفیت های موجود در زمینه بهبود بهره وری
شنـاسایی قوانیـن و مقـررات بـازدارنده و پیش بـرنـده رشد بهـره وری کل عوامل در واحدهای اجرائی صنعت برق و انجام اقدامات لازم در جهت رفع آنها 
سیاست گذاری برای حمايت مالی و حقوقی از تأسيس، توسعه و تقويت شركتهاي خدمات انرژي (ESCOs) و فعالیت های آنها