معرفی دفتر

  ماموریت ها
1-تضمین امنیت انرژی از طریق بهبود بهره وری انرژی در جانب عرضه و تقاضا
2-پیشگیری از تخریب محیط زیست محلی، منطقه ای و جهانی بکمک کاربرد منطقی انرژی
3-تضمین نیل به توسعه پایدار
4-تنظیم رفتار هدفمند عرضه کنندگان بکمک ابزار تعرفه
 
اهم وظایف
1-تدوین، پیگیری تصویب و نظارت بر اجرای برنامه های کلان مدیریت مصرف و مقررات، سیاستها و خط مشی های لازم برای بهینه سازی عرضه و مصرف برق
2-پیگیری برای تدوین و تصویب الگوی مصرف برق در بخشهای مختلف و پیش بینی ساز و کارهای مناسب برای تشویق رعایت الگوی مصوب
3-بررسی و پیشنهاد تعرفه های برق برای تصویب توسط مراجع ذیربط
4-نظارت بر واحدهای اجرائی صنعت برق برای حصول اطمینان از وجود برنامه های بهبود بهره وری در زمینه های مختلف فنی، مالی، اقتصادی و ...
5- ارزیابی اجرای برنامه های بهبـود بهره وری صنعت بـرق از نظر کفایت و اثـربخشی و پیش بینی سازوکارهای قانونی لازم برای حمایت از این برنامه ها