آیین نامه ها  
اقدامات دفتر بهبود بهره وري و اقتصاد برق و انرژي متمرکز بر سیاست گذاری و برنامه ریزی و اقدامات مرتبط و زمینه ساز آن بوده است.همچنين اين دفتر به عنوان زير مجموعه وزارت نيرو، همواره تلاش كرده است تا جهت افزايش كارآيي مصرف انرژي در كشور  قوانین و مقرراتی را به مجلس و نهادهاي قانون‌گذار پيشنهاد كند تا با كمترين هزينه، بيشترين كارآيي و بهره‌وري در مصرف انرژي از طريق اين وظيفه حاكميتي حاصل شود. فهرست اهم فعالیتهای دفتر در سال 91 به غیر از امور روزمره نظیر پاسخگویی به مراجعین، تهیه گزارش های موردی، اظهار نظر در امور بشرح ذیل است.

1- الف – تدوین و تصویب آیین نامه ها

         تصویب آئين نامه هاي اجرائي قانون برنامه پنجم توسعه شامل:

       تصویب آئين نامه اجرائي ماده 134 و بند ح ماده 133

       مشاركت و همكاري در تهيه آئين نامه های اجرائي مربوط به بندهای ماده 133

       تصویب آئين نامه اجرائي تبصره 2 ماده 134 قانون برنامه پنجم توسعه مربوط به حمايت از شركتهاي خدمات انرژي ( ESCO)

       تدوين نظام نامه تامين حرارت و برودت  District Heating & Cooling (DHC)

1- الف – تدوین آیین نامه ها (ادامه)

         تهيه پيش نويس آئين نامه هاي اجرائي قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي شامل:

         تهيه پيش نويس آئين نامه اجرائي براي مواد 4، 6، 45 و 52 (يك آئين نامه)

       تهيه پيشنويس آئين نامه اجرائي براي ماده 14

       تهيه پيشنويس آئين نامه اجرائي براي ماده 15

       تهيه پيشنويس آئين نامه اجرائي براي ماده 17

       تهيه پيشنويس آئين نامه اجرائي براي مواد 25 و 26

       تهيه پيشنويس آئين نامه اجرائي براي ماده 51

       تدوين تعرفه هاي برق براي هدفمندسازي يارانه ها بر اساس ضوابط و مقررات تعيين شده.

       بررسي قوانين و مصوبات مربوط به تعرفه برق.