دستورالعمل ها

 

اصلاح الگوی مصرف انرژی در فرآیندهای صنعتی

در راستاي اصلاح الگوي مصرف انرژي، الگوي مصرف انرژي در فرآيندهای صنعتي شامل سيمان، شمش آلومينيم، توليد كاغذ، آجر، شيشه، گچ، آهك، تاير وتيوب، روغن نباتي، كاشي و سراميك، قند و شكر ، اوراق فشرده چوبي و آهن و فولاد بر اساس استانداردهاي مصرف انرژي مصوب كميته تصويب معيارهاي مصرف انرژي موضوع بند "الف" ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه ( تنفيذ شده در ماده 20 برنامه چهارم توسعه ) در قالب "دستورالعمل هاي اجرائي رعايت الگوي مصرف برق و انرژي" تهيه و توسط معاون محترم وزير نيرو به شركتهاي برق براي اجرا ابلاغ شد. بر اين اساس كليه كارخانجات زير مجموعه صنايع مذكور با ديماند برق بالاي 5 مگاوات ملزم به رعايت الگوهاي مصرف مصوب هستند و شركت­هاي برق موظف به نظارت بر اجراي الگوهاي مصرف انرژي توسط كارخانجات صنعتي تحت پوشش خود و ارائه گزارش مي­باشند.  

 نحوه محاسبه جرائم عدم رعایت الگوی مصرف در صنایع