فعالیتهای بین المللی

- همكاري با اسكاپ (ESCAP)درخصوص طراحي، راه‌اندازي و اجراي دوره‌هاي آموزش‌هاي تخصصي در صنايع
- همكاري با سازمان مديريت انرژي و محيط ‌زيست فرانسه (ADEME) در تشكيل دوره‌هاي آموزشي در بخش‌هاي مصرف‌كننده و انجام پروژه ملي مشترك در راستاي تدوين برنامه‌هاي منطقي كردن الگوي مصرف انرژي در كشور (1378- 1376)