جایکا

همكاري با آژانس همكاري هاي بين المللي ژاپن (جايكا)


 

همكاري وزارت نيرو با دولت ژاپن در قالب انجام مطالعات مميزي انرژي و در راستاي شناسايي پتانسيل­هاي صرفه­جويي انرژي و كاهش آلاينده­هاي زيست محيطي در دو نيروگاه اصفهان و تبريز طي سالهاي 75 تا 78 آغاز گرديد. در اين خصوص كارشناسان اعزامي از كشور ژاپن با همكاري نمايندگان معاونت امور انرژي، سازمان بهره­وري انرژي ايران و ساير سازمانهاي ذيربط، نسبت به آموزش حين كار و انجام مميزي انرژي اقدام نمودند. 

از ديگر همكاري­هاي موفق دو كشور ايران و ژاپن، مي­توان به تفاهم­نامه مشترک در خصوص "ارتقاء مدیریت انرژی و احداث مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی در صنعت" اشاره نمود كه از جمله اقدامات بنیادین در زمينه مديريت انرژي بخش صنعت بوده است.

مركز ملي آموزش مديريت انرژي در بخش صنعت از آذر ماه سال 1383 و از طريق برگزاري دوره هاي آموزش عمومي و تخصصي مديريت انرژي (برق و حرارت)، در راستاي ارتقاء سطح آگاهی و دانش منابع انساني متخصص شامل مديران انرژي صنايع، شركتهاي خدمات انرژي و عناصر تاثیرگذار در بهینه­سازی مصرف انرژي بخش صنعت، بمنظور بهبود مديريت انرژي و شاخص مصرف ويژه انرژي اقدام نموده است.

از دستاوردهاي اين مركز برگزاري 190 دوره آموزشي عمومي و تخصصي برق و حرارت، با نظارت و ارزيابي كارشناسان ژاپني، براي مديران انرژي صنايع و شركتهاي خدمات انرژي مي باشد كه منجر به آموزش 3269 نفر تا پايان سال 1391 شده است.
در اين زمينه مطابق با بررسي­هاي بعمل آمده از پرسشنامه هاي ارسالي از سوي دانش آموختگان آموزش هاي تخصصي، و بازخوردي كه از صنايع آموزش گيرنده اخذ گرديده است، مشاهده مي شود كه صنايع مرتبط تاكنون اقدامات اجرائي گسترده اي را در كارخانجات انجام داده و يا در صدد اجراي آن مي باشند كه منجر به كاهش مصرف انرژي و شاخص مصرف ويژه انرژي در اين صنايع گرديده است.
با عنايت به سوابق موفق و حصول نتايج مطلوب همكاري وزارت نيرو با آژانس همكاريهاي بين­المللي ژاپن (جايكا) در پروژه مركز ملي آموزش مديريت انرژي در صنعت، همكاري مشترك در خصوص "انجام مطالعه توسعه­اي بمنظور بهينه­سازي انرژي و انتقال فناوري­هاي صرفه­جويي انرژي در بخش ساختمان" با رويكرد توسعه منابع انساني متخصص، بهينه­سازي انرژي و استفاده از انرژي­هاي تجديدپذير در بخش ساختمان، مطرح گرديد.
سند چهارچوب همكاري في مابين پس از طي جلسات كارشناسي، در مرداد ماه 1388 به امضاء معاونت برق و انرژي وزارت نيرو و آژانس همكاري­هاي بين المللي ژاپن (جايكا) رسيد تا سر فصلي جديد براي ادامه همكاري دو كشور در خصوص مديريت انرژي آغاز گردد. در اين زمينه همكاري در قالب انجام مطالعه توسعه­اي از خرداد ماه­ 1389 آغاز گرديده و تا مهر ماه سال 1390 ادامه يافته است. همچنين دستاوردهاي مطالعه توسعه اي در سمينار تخصصي "بهينه­سازي و صرفه­جويي انرژي در ساختمان"، با حضور كليه دست­اندركاران پروژه، ارائه گرديده است.
با عنايت به اينكه در جريان انجام مطالعه توسعه اي بمنظور بهينه سازي انرژي در بخش ساختمان، پيشنهاد تقويت و توسعه فعاليت شركت هاي خدمات انرژي در ايران بعنوان يكي از دستاوردهاي مطالعه مذكور و از اركان اساسي در مديريت و بهينه سازي انرژي در بخش ساختمان مطرح گرديده است، لذا بدنبال ارسال فرمهاي درخواست همكاري فني در خصوص "ارتقاء ظرفيت شركتهاي خدمات انرژي و انجام پروژه هاي نمونه"، همكاري دو كشور در زمينه پروژه مذكور مورد موافقت دولت ژاپن قرار گرفت.
در اين راستا طي جلسات برگزار شده با هيئت هاي اعزامي از كشور ژاپن كه با حضور كليه وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط انجام گرديده، ضمن بررسي و تهيه پيش نويس و چهارچوب تفاهم نامه همكاري في مابين، نسبت به امضاء و مبادله صورت جلسه توافقات اقدام گرديده است.

لازم بذكر است كه بر اساس توافقات بعمل آمده، همكاري وزارت نيرو و آژانس همكاري هاي بين المللي ژاپن (جايكا) در اين زمينه، رسما از ابتداي سال 1392 آغاز شد.