معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در فرآیند تولید شیشه جام و ظروف شیشه ای
1391/05/31